Машини за обработка Машини за рязане proident cupidatat nostrud. Условия за ползване Условия за ползване (I) MEGAPLOT BG ("MEGAPLOT") предоставя информация, материали, продукти, услуги и други на този  уеб-сайт при посочените в този документ по-долу условия.  (II) Ползвайки този сайт, Вие се съгласявате с условията, както е посочено в тази правна информация.  (III) MEGAPLOT си запазва правото да променя тези условия по всяко време по свое усмотрение.  Авторско право Информацията на този сайт е защитено с авторско право: Copyright © 2010 MEGAPLOT BG. Всички  права са запазени. Никаква част от този сайт неможе да бъде използвана, в каквато и да е форма или  чрез каквито и да е средства, без предварително писмено разрешение от MEGAPLOT.  Използване на софтуера Софтуерът и придружаващата документация, които са на разположение за сваляне от този сайт са с  авторски права на MEGAPLOT и/или неговите представители/доставчици. Използването на софтуера се  определя от условията на споразумение с краен потребител (лиценз), който придружава или е включен  в такъв софтуер. Ако не сте съгласни с тези условия, Вие нямате право да изтегляте, инсталирате или  използвате софтуера.  Използване нa информацията Освен ако не е посочено друго, Вие можете да видите, копирате, отпечатвате и разпространявате  документите на разположение в този сайт при спазване на следните условия:  документите могат да бъдат използвани единствено за лични, информационни, нетърговски цели;  документите не могат да бъдат променяни по никакъв начин;  всяко копие на документ или част от него трябва да включва авторските права над него и  настоящото разрешение;  MEGAPLOT си запазва правото да отмени това разрешение по всяко време;  както и да преустанови незабавно, с писмено уведомление, всяко подобно използване.  Документите, посочени по-горе, не включват дизайн и оформление на този сайт. Всичи елементи на този  сайт са защитени от закона и не могат да бъдат копирани или имитирани нито изцяло, нито частично.  Гаранции и отговорности Информацията и софтуера на този сайт се предоставят "КАКТО СА", БЕЗ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ  ИЛИ УСЛОВИЯ, изрични или подразбиращи се, включително, но не само: търговско качество,  задоволително качество, продажба или пригодност за определена цел или такива произтичащи по закон  или статус или каквито и да било други.  MEGAPLOT не носи отговорност за грешки или пропуски по отношение на информацията, софтуера или  други документи, които са пренасочени от или свързани с този сайт.  Компаниите, техните продукти и услуги се предоставят "КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА  Е ВИД, нито изрични, нито подразбиращи се.  В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MEGAPLOT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за преки, непреки, косвени или последващи  щети от всякакъв вид, или обезщетение, включително без ограничение, тези, които произтичат от  невъзможноста за ползване, загуба на данни или печалби, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИМАЛО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ЩЕТИ, както и произтичащи от или във връзка с  ползването или изпълнението на тази информация.  Този сайт може да включва технически или други неточности или печатни грешки. В информацията тук   периодично се правят ПРОМЕНИ. Тези промени ще бъдат включени в новите издания на този уеб-сайт.  MEGAPLOT може да направи подобрения и/или промени в продуките и/или програмите, описани в този  сайт по всяко време и без предупреждение.  Този сайт е достъпен от други страни по света и може да съдържа описания на продукти, услуги или  програми, които не са били обявени във Вашата страна. Тези описания не означават, че MEGAPLOT  възнамерява да обяви тези продукти, услуги или програми във Вашата страна.  Обратна връзка, поверителна информация, поверителност Всяка не лична информация или материали изпратени на MEGAPLOT няма да се смятат за  конфиденциални. С изпращането на MEGAPLOT на не лична информация или материали, Вие  предоставяте на MEGAPLOT неограничени и неотменими права за използване, възпроизвеждане,  модифициране и разпространение на тези материали или информация. Приемате също, че MEGAPLOT  е свободен да използва всякакви идеи , концепции, ноу-хау, техники или всякякви други, които Вие  изпращате, за всякакви цели и по свое усмотрение, без необходимост от каквото и да било разрешение.  Ние няма да оповестим името Ви или по друг начин да огласим обстоятелството, че сте подали  материали или друга информация, освен ако:  (а) Вие вече сте ни дали разрешение за това;  (б) Ви уведомим предварително, че материали или друга информация, подадена от Вас ще бъде  използвана заедно с името Ви;  (в) ако сме задължени да го направим със закон.  Връзки към сайтове на трети страни Този сайт съдържа връзки към сайтове на трети страни, които не са под контрола на MEGAPLOT.  MEGAPLOT не носи отговорност за никакви други сайтове, до които може да имате достъп чрез този  уеб-сайт. Когато осъществявате такъв достъп, Вие правите това на свой собствен риск и MEGAPLOT не  носи отговорност за точността и надеждността на информация, данни, мнения, съвети или изявления  направени в тези сайтове. MEGAPLOT предлага тези връзки само за удобство и включването на тези  връзки не означава, че MEGAPLOT подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на  тези сайтове.  Приложимо право и юрисдикция Този уеб-сайт (с изключение на свързаните сайтове) се контролира от офисите на MEGAPLOT в  Република България. С отварянето на този уеб-сайт, Вие и MEGAPLOT се съгласявате, че всички  въпроси, свързани с достъпа Ви до или използването на този сайт, се уреждат от законите на Република  България, без оглед на конфликти на законовите принципи. Вие и MEGAPLOT се съгласявате, че  по  отношение на такива въпроси юрисдикцията и място на съдилищата са Република България.  MEGAPLOT не гарантира, че материалите на този сайт са подходящи или достъпни за ползване на  други места, както и достъпа до тях от територии, където съдържанието им е незаконно или забранено.  Тези, които избират достъп до този сайт от други места, го правят по своя собствена инициатива и са  отговорни за спазването на местните закони.  Запазени и търговски марки Имена или лога на компании, продукти или услуги, съдържащи се в този уеб-сайт, които са търговски  марки или регистрирани търговски марки ("марки") са собственост на съответните им притежатели.   Символите ® и ™ не са изрично посочени.  "MEGAPLOT" е регистрирана търговска марка на MEGAPLOT S.C.  ЗАБРАНЕНО Е да се използва марката, без предварителното писмено съгласие на притежателя.  Copyright © 2010 MEGAPLOT BG. All rights reserved. Условия за ползване  l  Декларация за поверителност Created from wSoft  l  Powered by WebDesigner